Preskočiť k navigácii - Preskočiť k obsahu - Preskočiť dolu


HardMusic.skObsah košíka: 0,00 €

Naposledy pridané:

  • Počet tovarov v košíku: 0
  • Cena tovaru v košíku:
   0,00 €
  K pokladniObchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s uzavretím kúpnej zmluvy na diaľku a súčasne akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho - spoločnosti M&D UNITRADING Praha, s.r.o. Neumannova 1453/28, Praha 5 - Zbraslav 156 00, IČ: 24314951 a kupujúceho.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke, ktorého popis, funkcie, technické údaje a parametre sú uvedené priamo vo zmluve alebo sú stanovené v technických údajoch výrobcu uvedených v príbalovom letáku.
Všetky informácie sú uvádzané podľa aktuálnych dostupných údajov od dodávateľov. Kupujúci má právo si pred objednaním tovaru položiť emailom dotaz pre prípadné overenie týchto údajov. Obrázky u výrobkov majú len informatívny charakter. Skutočné výrobky sa môžu líšiť v niektorých detailoch - napr rozdiely vo farebnom prevedení, zoznamu skladieb. Predávajúci sa zaväzuje, že svojim odberateľom bude dodávať len tovar v perfektnom stave av súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky a zároveň riadne vybavené slovenskými návodmi k obsluhe. Údaje, zoznam skladieb, popisky a ostatné údaje uvedené na webových stránkach M&D UNITRADING Praha, s.r.o., v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách vychádzajú z údajov výrobcov s tým, že výrobca si vždy vyhradzuje právo urobiť technické zmeny na výrobku bez predchádzajúceho upozornenia.

Objednanie tovaru

 • Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári (košíka). Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim dňom jej doručenia kupujúcemu. (Email s predmetom: "Potvrdenie spracovanie objednávky")
  Odoslanie objednávky a poslanie jej kópia mailom, neznamená automatické realizovanie objednávky. Niektoré z akcií napr platí len do vypredania zásob a preto sú objedávky ešte telefonicky či emailom potrzovány a je oznámený termín dodania alebo alternatívne možnosti. V takomto prípade je vám zaslaný email "Potvrdenie spracovania objednávky"
 • Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky - množstvo tovaru, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosti a podobne, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky a overení údajov v nej obsiahnutých vhodným spôsobom ako napríklad písomne ​​alebo telefonicky. Predávajúci je oprávnený neprihliadať k objednávke, ktorej autorizáciu požadovaným spôsobom kupujúci odmietne vykonať. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo zrušenia objednávky v prípade chyby pri typovaní ceny.
 • Prípadné storno objednávky je možné vykonať telefonicky, alebo emailom. V prípade storna emailom vyčkajte na potvrdenie zrušenia objednávky.

Ceny, spôsob doručenia a prevzatia tovaru

Ceny uvedené na stránkach tohto internetového obchodu sú záväzné v čase uzavretia zmluvy a po celú dobu trvania riadne uzatvoreného zmluvného vzťahu. M&D UNITRADING Praha, s.r.o. si vyhradzuje právo zmien uvedených cien v prípade zmeny kurzu, výraznej inflácii alebo pri zmenách dodávateľských podmienok výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Dodávateľ si vyhradzuje pravo na odstúpenie od zmluvy v prípade, že vybraný tovar nie je dlhodobo dostupné, alebo dôjde k výraznej zmene ceny. Kúpna cena bude považovaná za uhradenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na účet predávajúceho alebo uhradením celej čiastky v hotovosti pracovníkovi prepravnej firmy. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim slúži zároveň aj ako daňový doklad a dodací list. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení, pokiaľ nie je toto dohodnuté inak. K cene tovaru je pripočítaná čiastka za dopravu na miesto určené kupujúcim; cena dopravy môže byť zahrnutá už v cene - viď dopravné podmienky.

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Prílohy obchodných podmienok

Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmínek sú nasledujúce prílohy

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 17.10.2011.
Preskočiť hore - Preskočiť k navigácii - Preskočiť k obsahu

Pridávam tovar do košíka, čakajte prosím...